KVKK Aydınlatma

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  ve ilgili sair mevzuat kapsamında Medya Gazete - İlyas Kör (“Medya”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.
Bu kapsamda Medya’ in imtiyaz hakkı sahibi bulunduğu www.medyagazete.com isimli internet sitesi tarafından hazırlanacak video kapsamında fotoğraflarını gönderecek okuyucuların;

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
• Ad, soyad
• Fotoğraf
● TC Kimlik No
Bu veriler okuyucunun göndermiş olduğu fotoğraf ve sair görsel ve yazılı içerik ile eşleştirilmesi, içeriğin kime ait olduğunun belirlenebilmesi; yukarıda belirtilen www.medyagazete.com isimli internet sitesi tarafından hazırlanacak videoda yer verilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler e-posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
● Adres:
● Cep telefonu numarası, 
● E-posta adresi
Bu veriler okuyucunun göndermiş olduğu fotoğraf ve sair görsel ve yazılı içerik ile eşleştirilmesi, içeriğin kime ait olduğunun belirlenebilmesi ve göndermiş olduğu içeriğe ilişkin olarak okuyucu ile iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Medya tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Toplama Yöntemleri̇
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na 
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız’a
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya  hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Okuyucu, KVKK hükümleri uyarınca, Medya’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler Medya tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Medya tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hacı Osmanlı Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi (Saat Kulesi Civarı, Evcil İş Merkezi) No:65 Kat: 3 İç Kapı No: 6 OSMANİYE adresine bizzat elden iletebilir, posta veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında görüş, öneri, şikayet ve geri bildirimleriniz için [email protected] adresine; yasal başvurularınız için ise [email protected] adresli kayıtlı elektronik posta adresi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ”güvenli elektronik imza”, mobil imza veya daha önce Medya’e bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili iletilen yazılı veya elektronik başvurular, Medya Gazete tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde neticelendirilecektir.