banner244

banner155

Osmaniye Belediyesi Özel Güvenlik Alımı

Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi

RESMİ İLANLAR 18.03.2013, 11:45 18.03.2013, 09:38
Osmaniye Belediyesi Özel Güvenlik Alımı
banner274

                              T.C
           OSMANİYE BELEDİYESİ

      ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIRÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        : 2013/27135

1-İdarenin

a) Adresi                                        : ALIBEYLI MAH. ATATÜRK CAD. NO: 251
                                                       MERKEZ/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası             : 328 8141226 - 328 8141135

c) Elektronik Posta Adresi                : alicenet2006@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği
   internet adresi                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
                                                       EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan
                                                       ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : BELEDİYE HİZMET BİNASI, OTOBÜS TERMİNALİNDE
                                                       VE KARAÇAY HİZMET TESİSLERİ

c) Süresi                                         : İşe başlama tarihinden itibaren 420(Dört yüz yirmi) gündür

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Osmaniye Belediyesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 08.04.2013 - 10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli 5188 sayılı Kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik şirketi faaliyet ve izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Belediyesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  


                                                                     
  İ.D.82

Yorumlar (22)
Mehmet tutmaz 5 yıl önce
Ben osmaniyede oturuyorum ozel guvenlik kartim var suan istanbul da calisiyom ne zaman cagirirsaniz glir
Erbil pirnal 5 yıl önce
Ben Osmaniye'de oturuyorum özel güvenlik kimliğim var organize sanayide calisiyorum ne zaman çağırıyoruz gelirim silahsiz
Hakan günay 5 yıl önce
Ben osmaniye de silahlı özel güvenlik kartım var securitas şirketi devlet demir yollarında özel güvenlik olarak çalıştım tel:05468802103
Halil Berk 4 yıl önce
Osmaniye Düziçinde oturuyorum silahlı güvenlik kimlik kartım var.Düziçi konaklama tesislerinde çalıştım.Şuan boştayım çagırırsanız gelirim.05449492174
Ali riza amcan 4 yıl önce
Ben osmaniyede oturuyorum silahli ozel guvenlik kimligim var aynizamanda tsk emekliyim toros gubre de calistim firma kapandi su an botayim
Süleyman OKUR 4 yıl önce
Ben düziçi den silahlı özel güvenlik kartım var çağrışırsanız gelirim 05422882300
Hüseyin Karahan 4 yıl önce
Ben asker emeklisiyim.Silahlı özel güvenlik kartın var.erzinde oturuyorum.görev için çagışırsanız işe hemen başlarım.
Hüseyin Karahan 4 yıl önce
Ben erzin ilçesinde ikamet etmekteyim.Askeremeklisiyim.Jandarma teşkilatından geçen sene emekli oldum.silahlı güvenlik görevlısi kartim vardırişe başlamaya hazırım.saygılarımla..05536045440
ferhat yarar 4 yıl önce
benimde sertifikam var silahsız kanser hastası kızım var lutfen arayın acil işe ihtiyacım var 0545 264 56 90
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
En Çok İzlediğiniz Dizi Hangisi?
En Çok İzlediğiniz Dizi Hangisi?