banner155

banner244

ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ (7 MM ÜZERİ ELEKLİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

RESMİ İLANLAR 20.09.2019, 14:06 20.09.2019, 18:08 Ceyhun İlyas
ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ SATIN ALINACAKTIR
banner274

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)

Yasal Kapsam

:

13/a

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

4. adım 1.656.600,00 - ...

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Evet


ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ (7 MM ÜZERİ ELEKLİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/453276

1-İdarenin

a) Adı

:

TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

b) Adresi

:

TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞ Toprakkale Otoban Gişesi Yanı TOPRAKKALE/OSMANİYE

c) Telefon ve faks numarası

:

3286333134 - 3286333151

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ (7 MM ÜZERİ ELEKLİ)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇİĞ AYÇEKİRDEĞİ (7 MM ÜZERİ ELEKLİ) 300.000 KG(ÜÇYÜZBİN KG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Toprakkale Otoban Gişesi Yanı Toprakkale/ Osmaniye

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile işin başlama tarihi aynı olacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte iş başlamış sayılır.alım konusu ürünün sözleşme imzalanmasına müteakip 31/12/2019 tarihine kadar tamamı (300.000 kg) teslim alınacaktır.yüklenici firmaya müdürlüğümüzce her teslimat için beş (5) iş günü öncesi bilgi verilecektir. Yüklenici firma Ürünün 150.000 kg (Yüzellibin bin kilogramı)'nı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde teknik şartnameye uygun şekilde teknik şartnamedeki istenilen raporlarla birlikte tek seferde teslim edecektir.Ürünün kalan kısmı sözleşmenin bitiş tarihi olan 31/12/2019 tarihine kadar yüklenici firmaya müdürlüğümüzce her teslimat için beş (5) iş günü öncesi bilgi verilmek üzere teknik şartnameye uygunluğu yapılacak olan muayene kabul ve analiz raporlarıyla tespit edildikten sonra teslim alınacaktır.İhtiyaç halinde ürün teslimleri yüklenici firmaya teslimat için beş (5) iş günü öncesi bilgi verilmek üzere daha önceye alına bilinecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASI İLE İŞİN BAŞLAMA TARİHİ BAŞLAYACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2019 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Toprakkale Otoban Gişesi Yanı Toprakkale/ Osmaniye


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ ALIM KONUSU MAL VAYA MALLARIN FALİYET KONUSU OLARAK BELİRLENDİĞİ GIDA SİCİL BELGESİ YA DA İSTEKLİ ADINA VE TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE İLİŞKİN DÜZENLENEN GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI / GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş kapesite raporu veya

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
En Çok İzlediğiniz Dizi Hangisi?
En Çok İzlediğiniz Dizi Hangisi?