17 Nisan 2024, Çarşamba

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 

11 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/490673

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KAZIM KARABEKİR MAH. MUSA ŞAHİN BULVARI74 SOKAK NO:513 80000 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

c) Telefon ve faks numarası

:

3288261416 - 3288255494

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

11 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

OSMANİYE DEVLET HASTANESİ OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ KADİRLİ DEVLET HASTANESİ BAHÇE FTR HASTANESİ OSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen TESLİMATLAR yapılacaktır. SİPARİŞLER SÖZLEŞME SONRASI İLGİLİ SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN YAZILI, FAKS VEYA MAİL OLARAK YAPILACAKTIR

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN BAŞLAR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TIBBİ CİHAZ YETKİ BELGESİ

İhale Bazında

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdareye sunulmalıdır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TİTUBB KAYIT BELGESİ

İhale Bazında

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/26 sayılı genelgesince TİTUBB de kayıtlı olması şarttır. (Kapsam Dışı olan ürünler hariç)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

NUMUNE

İhale Bazında

- İhale Komisyonu teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla 1.ve 2. avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune isteyebilecektir. Birliğimizin yazılı talebi üzerine numuneler 72 saat içinde komisyona teslim edilecektir. Zamanında numunesi teslim etmeyen firmalar fiyat verdikleri kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

İhale Bazında

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02017453