24 Nisan 2024, Çarşamba

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


 

DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ MANYETİK REZONANS (MRG) TETKİK ÇEKİMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/518183

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KAZIM KARABEKİR MAH. MUSA ŞAHİN BULVARI74 SOKAK NO:513 80000 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

c) Telefon ve faks numarası

:

3288261416 - 3288255494

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ MANYETİK REZONANS (MRG) TETKİK ÇEKİMİ HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 AYLIK DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ MANYETİK REZONANS (MRG ) TETKİK ÇEKİM HİZMET ALIMI 19.686.240 PUAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

CİHAZ KATALOG VE AÇIKLAYICI BELGELER

a) İstekliler teklif edecekleri cihazlara ilişkin, cihazın teknik özelliklerini gösterir orjinal katalog veya orjinal broşürleri veya açıklayıcı dokümanlarını ihale komisyonu talep ettiğinde sunacaktır. Kurulacak olan tıbbi cihazın yaşı teknik şartnamenin "Hizmetin miktarı ve yapılış şeklinin başlıklı 3.6.maddesi hükümleri geçerlidir.Teklif edilen cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İLGİLİ BELGELER

Teklif edilen cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Kurulacak olan cihazların yedek parça taahhüdü ve cihazın son iki yılında up-time süresinin % 95 ve üzerinde olduğuna dair belgeler ihale komisyonu talep ettiğinde sunulacaktır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

ÜTS BELGESİ

1- Teklif edilecek tıbbi cihaz niteliğindeki tüm ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgelerini yeterlilik kriterleri tablosuna ekleyeceklerdir. a) İstekli tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifle birlikte sunmak zorundadır.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

TIBBİ CİHAZ YETKİ BELGESİ

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdareye sunulmalıdır

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

TEKNİŞ ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ

İstekliler, teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap vereceği " ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ "'ni ihale komisyonu talep ettiğinde verecektir. Bu uygunluk belgeleri, istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve her sayfası firma yetkili kişilerince imzalanmış olacaktır

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02021562