29 Mayıs 2023, Pazartesi

T.C. Toprakkale Belediye Başkanlığından İlan

                                                                                 T.C.
                                       TOPRAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                                              İLAN

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda açık adresleri, alanı ve cinsi belirtilen Kışla Mahallesi 131 Nolu Sokakta bulunan Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Kışla Mahallesi 569 ada,4 parseldeki 10.670,91 m2 yüzölçümlü sanayi imarlı arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2-)İhale 06.06.2023 Salı günü saat:13:30’da  Kışla Mahallesi 569 ada,4 parseldeki 10.670,91 m2 yüzölçümlü arsanın Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.(Katılımın 10 kişiden fazla olması durumunda ihale Belediye Düğün salonu üstü konferans salonunda yapılacaktır.)

3-)Arsanın satış muhammen bedeli ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

5-)Geçici teminat, tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde 3) olup ihaleye katılırken Belediyemiz veznesine makbuz karşılığında yatırılması zorunludur. İhaleye katılım için yatırılan geçici teminat sadece teminat makbuzunda belirtilen arsa için geçerlidir.

6-) İhaleye katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır;

  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 5. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Vekil olarak iştirak etmesi halinde, noterden düzenlenmiş vekâletname
  • Onaylı ikamet belgesi.
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve uygun ikametgâh, telefon numarası yazılı bir şekilde vermek.
  • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
  • İhaleye ortak olarak iştirak ediliyorsa usulüne uygun düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi
  • Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir, noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.
  • Geçici teminata ait makbuzu.
  • Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi encümene ibraz etmek zorundadır.

İhale saatinden önce encümene ibraz etmeleri zorunludur.

7-)İhaleye ait şartname bedeli 2000,00 TL olup; mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğü biriminde görülebilir ve satın alınabilir.

8-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin bulunmadığı durumda ihaleyi iptal edebilme hakkı saklıdır.

 2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.

S. No

Ada

No

Parsel No

Adres

Cinsi

Alanı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

569

4

Kışla Mahallesi,569 ada,4 parsel

Arsa
(Sanayi İmarlı

10.670.91 m²

 

9.603.819,00 TL

 

288.114,57 TL

 

#ilangovtr

Basın No ILN01833157