21 Kasım 2023, Salı

Kadirli Milli Emlak Müdürlüğü İrtifak Hakkı İhale İlanı

                                                                                       KADİRLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                             İRTİFAK HAKKI İHALE İLANI
                                                                            İRTİFAK HAKKI KURULACAK TAŞINMAZLAR:

Sıra no

İl

İlçe

Mahalle/Köy

İmar Durumu

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Taşınmaz Yüzölçümü (m2)

İrtifak Hakkına Konu Edilecek Alan (m2)

Muhammen Bedeli (₺)

Geçici Teminat (₺)

İhale Tarihi

İhale

Saati

 

 

1

Osmaniye

Kadirli

Şht. Kansu Küçükateş Mahallesi

Ticaret Alanı (Ayrık Nizam 2 Katlı, Taks/Kaks : 0,50/1,00 )

1200

29

Arsa

1138,98

1091,08

 

305,502,40 ₺

91.650,72₺

29.11.2023

10:30

1-) Yukarıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye taşınmazın hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g Maddesine göre Pazarlık Usulü ile İrtifak Hakkı İhalesi, Bağ Mahallesi Alacami cad. No: 3 İŞKUR KADİRLİ HİZMET MERKEZİ TOPLANTI SALONU’nda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu (İhaleye iştirak edecekler Geçici teminat bedellerini Kadirli Malmüdürlüğü veznesine veya bu birimin Ziraat Bankası TR94 0001 0003 1200 0010 0059 90 İBAN numaralı hesabına yatırabilirler. Dekontun açıklama kısmına ihale saati ve taşınmaz ada parselinin belirtilmesi zorunludur. Banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması ve ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği ( T.C. Kimlik No belirtir - Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir. )

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslı ve fotokopisi,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ibraz etmeleri,

e) Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte,

f) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile birlikte, İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Kadirli Milli Emlak Müdürlüğünde  ücretsiz görülebilir.

4-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.

5-) İrtifak Hakkı Tesisi ihale bedelleri  üzerinden Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlemiş olduğu oranlarda kesin teminat, karar pulu, damga vergisi alınacaktır

6-Adına irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bedeli karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir. Ancak Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması, ön izin sözleşmesinin notere onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemleri yaptırmak, irtifak hakkı/ön izin verilecek gerçek veya tüzel kişiye aittir

7-Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra tarım ve hayvancılığa dayalı irtifaklarda ayrıca Tarım İl Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.

8- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

9-Hazineye ait taşınmazların irtifak işlemlerinde İrtifak Hakkı bedeli üzerinden;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Ücreti peşin olarak tahsil edilmektedir.

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            

İLAN OLUNUR 

Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve https://osmaniye.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 816 81 14

 

#ilangovtr

Basın No ILN01925766