01 Aralık 2023, Cuma

                                                                                                          BAHÇE KAYMAKAMLIĞI,
                                                                                                       MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
                                                                                                          TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Aşağıda nitelikleri ve ihale yeri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi ihalesi yapılacaktır.

2-İhale Bahçe Kaymakamlığı (İlçe Halk Eğitim Binası) toplantı salonunda toplanacak komisyonla, 1.maddede belirtilen usul ile aşağıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar ; -

a-Geçici Teminat makbuzu (Geçici teminat bedellerinin Bahçe Malmüdürlüğü veznesine veya bu birimin Ziraat Bankası TR87 0001 0003 6500 0010 0059 88 İBAN numaralı hesabına dekontun/alındı belgesinin açıklama kısmına hangi taşınmaza (mahalle /köy-ada-parsel) ilişkin olduğu belirtilerek yatırılabilir. Banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması şarttır.) veya 2886 sayılı kanunun 27. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu

* Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarınca verilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,

b)-İkametgah belgesi, Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirilmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

 c)- Tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri gerekmektedir.

4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Bahçe Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır ve taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az 1/4 i peşin kalanı ise 2 yılda taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- Hazineye ait taşınmazların Satış bedeli üzerinden;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Ücreti peşin olarak tahsil edilmektedir

9   -İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve https://osmaniye.csb.gov.tr adresinde görülebilir. Bilgi için: 0 328 816 8125

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN:

Sıra

no

Taşınmaz

No

Mah/Köy

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Imar Durumu

Tahmin edilen bedel(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve saati

1

80020102020

Kızlaç Köyü

120

2

514,50

Tam

Ham TOPRAK

İmarsız

141.487,50

  35.371,87

20.12.2023

10:00

2

80020100967

Burgaçlı Köyü

129

23

29.314,86

Tam

Tarla

İmarsız

1.175.000,00

293.750,00

20.12.2023

10:30

 

#ilangovtr

Basın No ILN01941554