admatic.com.tr, adm-pub-115071627582, DIRECT improvedigital.com, 912, RESELLER
banner134

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

DRENAJ REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR

ARAZİ ISLAHI VE SULAMA SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANİYE KADİRLİ OVASI TARLA İÇİ DRENAJ REHABİLİTASYON VE TİGH PROJE yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/401323

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı Eskişehir yolu 9. km 06530 Lodumlu - ÇANKAYA / ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122588105 - 3122588114

c) Elektronik Posta Adresi

:

burak.keser@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12000 hektar alanda kapalı drenaj, 1.368.000 mt PVC lateral , 155.000 mt PVC Kollektör , 47.000 mt Koruge Kollektör , 350.000 m³ Açık drenaj kanalı temizlenmesi, 210.000 mt Mevcut hatların yıkanması, 10.000 mt Mevcut hatların bakım onarımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Osmaniye ili Kadirli ilçesi, Çaygeçit, Akköprü, Hardallık, Çukurköprü, Halitağalar, Aydınlar, Kiremitli, Narlıkışla, Amberinarkı, Topraktepe, Tatarlı, Çığcık, Akova, Çınar, Kümbet, Erdoğdu, Hacıhaliloğlu, Y. Bozkuyu, A.Bozkuyu, Vayvaylı, Öksüzlü, Aşağıçiyanlı, Yeniköy, Kerimli, Çoşkunlar, Yalnızdut, Karabacak, Orhaniye, Kesikeli, Koçyurdu (Endel), Tozlu, Tekeli, Mecidiye köyleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 1000 (bin) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 10. Kat Büyük Toplantı Salonu Eskişehir Yolu 9. KM Lodumlu Çankaya ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

16.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX. Grup işler benzer iş kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ziraat Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı

TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. KALİTE NİTELİK PUANI, TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI VE KAPASİTE DURUMU PUANI  (50 PUAN)

A.2.1 Kalite nitelik puanlaması  (KNP) (25 Puan)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş Minimum teklif oranı ve Maksimum teklif oranı değerlerine eşit veya bu değerlerin arasında kalıyorsa tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Hesaplanan oran hesaplanan İş Kalemi için tabloda belirtilen Minimum teklif oranı ve Maksimum teklif oranı aralığının dışındıysa o İş Kalemi için istekliye Puan verilmeyecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

KALİTE NİTELİK PUANLAMASI İÇİN ÖRNEK:

ANALİZ 1  iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 50,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 2000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (50/2000) *100 =  2,50

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 0,82- % 1,24   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.

 

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra No  

Yapılacak İşin Cinsi

Minimum

Teklif

Oranı (%)

Maksimum

Teklif

Oranı (%)

Puan

ANALİZ 1

Arazi ölçümü ve Aplikasyon yapılması, Tatbikat projesinin hazırlanması ve iş sonu projesinin değişik ölçeklerde haritalarının alınması

0,82

1,24

0,50

 

ANALİZ 5

 

Trencher ile filtresiz kollektörde - lateralde hendek açılması, kazının depoya konması, Ø 160 mm. Deliksiz PVC drenaj borusunun döşenmesi açılan hendeğin depo toprağı ile doldurularak tesviye ve tanzimi, dren güzergâhı temizliği, Ø 160 mm. Deliksiz drenaj borusu ile ek parçaların temini ve nakli.

 

2,25

 

3,37

 

2,00

ANALİZ 6

Trencher ile filtresiz kollektörde-lateralde hendek açılması, kazının depoya konması, Ø 200 mm. Deliksiz PVC drenaj borusunun döşenmesi açılan hendeğin depo toprağı ile doldurularak tesviye ve tanzimi, dren güzergâhı temizliği, Ø 200 mm. Deliksiz drenaj borusu ile ek parçaların temini ve nakli.

2,01

3,01

2,00

ANALİZ 7 

Trencher ile lateral hendeği  açılması, kazının depoya konması, Ø 100 mm. PVC  Jeotekstil Sargılı Drenaj borusunun döşenmesi ve açılan hendeğin depo toprağı ile doldurulması, güzergah temizliği, hizmet yolu yapımı, Ǿ 100 mm. Jeotekstil Sargılı  Drenaj borusu ile ek parçalarının temini, nakli ve boşaltılması

51,16

76,73

1,50

ANALİZ 8

Trencher ile lateral hendeği  açılması, kazının depoya konması, Ø 125 mm. PVC  Jeotekstil Sargılı Drenaj borusunun döşenmesi ve açılan hendeğin depo toprağı ile doldurulması, güzergah temizliği, hizmet yolu yapımı, Ǿ 125 mm. Jeotekstil Sargılı  Drenaj borusu ile ek parçalarının temini, nakli ve boşaltılması

0,48

0,71

2,00

ANALİZ 9

Trencher ile lateral - kollektör hendeği  açılması, kazının depoya konması, Ø 160 mm. PVC  Jeotekstil Sargılı Drenaj borusunun döşenmesi ve açılan hendeğin depo toprağı ile doldurulması, güzergah temizliği, hizmet yolu yapımı, Ǿ 160 mm. Jeotekstil Sargılı  Drenaj borusu ile ek parçalarının temini, nakli ve boşaltılması

1,23

1,84

2,50

ANALİZ 10

Trencher ile lateral-kollektör hendeği  açılması, kazının depoya konması, Ø 200 mm. PVC  Jeotekstil Sargılı Drenaj borusunun döşenmesi ve açılan hendeğin depo toprağı ile doldurulması, güzergah temizliği, hizmet yolu yapımı, Ǿ 200 mm. Jeotekstil Sargılı  Drenaj borusu ile ek parçalarının temini, nakli ve boşaltılması

1,19

1,78

2,50

ANALİZ 11

Makine ile kollektörlerde hendek açılması, kazının depoya konması ,Ø 250 mm. Koruge borunun temini ve döşenmesi, boru başlarının  contalanması, açılan hendeğin depo toprağı ile doldurularak tesviye ve tanziminin yapılması, Kollektör güzergah temizliği ile düzeltilmesi.

2,62

3,92

0,50

ANALİZ 12

Makine ile kollektörlerde hendek açılması, kazının depoya konması ,Ø 300 mm. Koruge borunun temini ve döşenmesi, boru başlarının contalanması, açılan hendeğin depo toprağı ile doldurularak tesviye ve tanziminin yapılması, Kollektör güzergah temizliği ile düzeltilmesi.

1,91

2,87

0,50

ANALİZ 25

PP veya PE 600 Menhol (Silt Bacası ) yapılması.

1,36

2,04

1,00

ANALİZ 26

PP veya PE  800 Menhol (Silt Bacası ) yapılması.

0,94

1,40

1,00

ANALİZ 27

Mevcut Lateral ve Kollektör Hatlarının Yıkanması

3,26

4,89

3,00

ANALİZ 28

Mevcut lateral ve kollektör hatlarının onarımı

1,02

1,53

2,00

ANALİZ 33

Açık drenaj kanalının temizlenmesi, derinleştirilmesi

2,21

3,31

1,50

ANALİZ 34

Islah maddesi(Jıbs)temini nakli ve araziye serilmesi

1,16

1,75

1,00

ANALİZ 35

Uygulama başlangıcında toprak ve taban suyu etütleri ile planlamanın yapılarak uygulama projesinin hazırlanması

1,57

2,35

1,50

 

TOPLAM

 

 

25,00

 

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (15 PUAN)

Geçerli teklif veren isteklinin Kamuya karşı yükleniminde; devam eden veya gerçekleştirilen işlerden bitirilen kısmın belgelendirilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsurdur.

TDNP : Bu iş kapsamında  1.000 (binhektar) Ha alanda tarla içi drenaj (tarımsal drenaj) yapmış olmak  veya  150.000 (yüzellikilometre) km  dren hattı (tarımsal drenaj) döşemiş olmak:  15 Puan

Bu fiyat dışı unsura ilişkin tam puanın alınabilmesi için;

İsteklinin kamuya taahhüt edilen sözleşmesi kapsamında bitirilen işin iş deneyim belgesi,  dayanağı ve son hakediş raporu sunulacaktır.

İsteklinin kamuya taahhüt edilen devam eden işlerinde ise; ilgili sözleşme kapsamında yapılan işlerin görülebildiği hakediş ile tevsik edilecektir. ( Bu kapsamda sunulan belgelerde, belgenin aslı veya aslına uygun noter onaylı örnekleri sunulacaktır.)

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı yapılırken;  bu iş kapsamında 1.000 ha (binhektar) Ha alanda tarla içi drenaj (tarımsal drenaj ) yapmış olmak  veya  150.000 km (Yüzellikilometre) dren hattı döşemiş olmak şartlarından birini ortak girişimden her bir ortak ayrı ayrı sağlayabileceği gibi  ortak girişimin her hangi bir ortağının da sağlaması yeterli sayılıp dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda, tarla içi drenaj (tarımsal kapalı drenaj)  işinde tamamlanan veya devam eden alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.3. Kapasite Durum Puanı (KDP) (10 Puan)

İş sürekliğinin sağlanabilmesi için drenaj yapılacak sahanın toprak yapısına bağlı olarak uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için istenilen trençherin; tek veya çift yönlü eğim girişine sahip entegre çalışma sistemine haiz lazer kontrollü, tarımsal amaçlı kapalı drenaj borusu döşemeye uygun kombine çalışma yapısına sahip olmasının belgelendirilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsurdur.

KDP : Bu kapsamda istekli tarafından beyan edilen 3 trencherin; yukarıda belirtilen  özelliklere sahip ve en az 260 HP gücünde olduğunu, (kendi malı veya kira sözleşmesi) belgelendirmelidir. (Belgelerin aslını veya aslına uygunluğu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair  noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tesvik edeceklerdir. )  İsteklinin işin uhdesinde kalması durumunda ise; sözleşmeyi imzalaması durumunda iş yeri teslim tarihinden itibaren yukarıda  belirtilen sayıda trencherin iş yerinde bulundurulacak nitelikte olduğunu kabul etmelidir.  

İş yeri teslim tarihinden itibaren yukarıda özellikleri verilen 3 adet trencherin iş yerinde hazır bulunmaması durumunda sözleşme fesh edilecektir.

A.3 TOPLAM PUAN (TP)

Toplam puan  teklif fiyat puanı ile Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve kapasite durumu puanının toplamıdır.

TP = TFP + KNP + TDNP + KDP

TP       = Toplam puan (100 Puan)

TFP    = Teklif fiyat puanı (50 Puan)                                                                                        

KNP   = Kalite nitelik puanı (25 Puan)

TDNP = Teknik değer nitelik puanı (15 Puan)

KDP = Kapasite durum puanı (10 Puan)

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, geçerli teklif veren ve toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Değerlendirmeye ilişkin hesaplanan her puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sitemleri Daire Başkanlığı 11. Kat Eskişehir Yolu 9. KM Lodumlu Çankaya ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 10. Kat Büyük Toplantı Salonu Eskişehir Yolu 9. KM Lodumlu Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,05
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak Sınırdeğer katsayısı (N) = 1,05

Sınırdeğer katsayısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 10/03/2011 tarih, 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                           

                                                                               (   İ.D. 403  )

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner155

admatic.com.tr, adm-pub-115071627582, DIRECT improvedigital.com, 912, RESELLER