admatic.com.tr, adm-pub-115071627582, DIRECT improvedigital.com, 912, RESELLER

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
                              İHALE İLANI
BERKE HES'E AİT Tl VE T3 TÜNELLERİ ARASINDAKİ BARAJ GÖVDESİ ULAŞIM YOLUNDA TAŞ İSTİNAT DUVARI, MENFEZ VE KANAL YAPILMASI İŞLERİ
                   ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
               (EÜAŞ) İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası                             : 2013/39311
1-İdarenin
a)Adresi                                             : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-l 06520
                                                          Bahçelievler ÇANKAYA/ANKARA   
b)Telefon ve faks numarası                    : 312 212 38 21 -312 212 48 67
c)Elektronik Posta Adresi                       : gamze.ulker@euas.gov.tr
ç)ihale dokümanının görülebileceği
   internet adresi                                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/                                    
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı                        : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilşkin ayrıntılı
                                                           bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları
                                                           Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
                                                           idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer                                    : Berke HES / Düziçi - OSMANİYE
c)İşe başlama tarihi                               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün
                                                            içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                                    : EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire
                                                           Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.No:2/F-1
                                                           -06520 Bahçelievler Çankaya-ANKARA
b)Tarihi ve saati                                    : 25.04.2013 - 10:00


4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kıriterler:


4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5.İha!e konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:


4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 100 oranından az olmamak Üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan A /
XVIII grubu veya bu gruptaki işlerle ilgili onarım, tamamlama işleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.


4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (h) bendine istinaden diplomanın benzer iş olarak
kullanılması durumunda isteklilerin İnşaat Mühendisliği diploması vermesi gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı, teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6.İhaleyesadece yeri istekliler katılabilecektir.


7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı EÜAŞ
Genel Müd. Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.No:2/F-l 12.Kat Oda No: 16 06520 Bahçelievler
Çankaya-ANKARA adresin den satın alınabilir. 


7.2.İhaieye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-l 12.Kat Oda No: 67 06520 Bahçelievler Çankaya
ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.  


9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpım  sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.


11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13.Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20                                     İ.D.127

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner212

banner155

admatic.com.tr, adm-pub-115071627582, DIRECT improvedigital.com, 912, RESELLER