banner182
banner134

6.Bölge Müdürlüğü 64.Şube Müdürlüğü

TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 64.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANİYE- BAHÇE YERLEŞİM ALANI KOCA, BEKDEMİR (BİLALİK), HARAMİ VE KAR DERELERİ II KISIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/582824

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kazım Karabekir Mah. D400 Karayolu Üzeri Merkez/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası

:

3288141960 - 3288144638

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi6@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

55 584.92 m3 kazı, 16 021.60 m3 kargir duvar, 12 291.92 m3 taş tahkimatı, 383 544 kg korkuluk, 393.27 ton BA demir, 3 108.80 m3 C20, 5 150.68 m3 C25 , 243.04 m3 C16 bet. ve 22 272 kg profil korkuluk imalatları ile uygulama projesi yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Osmaniye İli Bahçe İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kazım Karabekir Mah. D400 Karayolu Üzeri - Merkez / OSMANİYE

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A.IX.Grup: SU YAPILARI benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı (FP) (60PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı (KNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiğin fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek :

OBD-02 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 500,00 TL,

İsteklinin teklif fiyatı ( F) :2.000,00TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (500,00 /2.000,00) x100 = % 25

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı 16.97 %22.96 arasında olmadığı için puan alamayacaktır

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

TABLO

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Tutarın Toplam Teklif Tutarına Oranı (Y)

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

OBD-01

Her Cins Zeminde Makine İle Kazı Yapılması

% 2.52’den daha az ise

0

% 2.52 - %3.42 arasında ise

1.19

% 3.42’den daha fazla ise

0

OBD-02

İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanarak Ocak Taşı İle Kâgir İnşaat Yapılması

% 16.97’den daha az ise

0

% 16.97 - %22.96 arasında ise

7.99

% 22.96’den daha fazla ise

0

OBD-03

Ocak Taşı İle İstifli Taş Tahkimatı Yapılması

% 11.61’den daha az ise

0

% 11.61 - %15.7 arasında ise

5.46

% 15.7’den daha fazla ise

0

OBD-04

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C20/25 Betonu Dökülmesi

% 5.24’den daha az ise

0

% 5.24 - %7.09 arasında ise

2.47

% 7.09’den daha fazla ise

0

OBD-05

Çeşitli Demir İşleri Yapılması, Yerine Montajı ve Boyanması

% 26.3’den daha az ise

0

% 26.3 - %35.59 arasında ise

12.38

% 35.59’den daha fazla ise

0

OBD-06

Ø 100 PVC Barbakan Yapılması

% 0.04’den daha az ise

0

% 0.04 - %0.05 arasında ise

0.02

% 0.05’den daha fazla ise

0

OBD-07

Betonarme İçin Her Çapta Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye ve Zayiatı Dâhil)

% 7.87’den daha az ise

0

% 7.87 - %10.65 arasında ise

3.70

% 10.65’den daha fazla ise

0

OBD-08

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C25/30 Betonu Dökülmesi

% 12.64’den daha az ise

0

% 12.64 - %17.11 arasında ise

5.95

% 17.11’den daha fazla ise

0

OBD-09

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C16 Betonu Dökülmesi

% 0.33’den daha az ise

0

% 0.33 - %0.44 arasında ise

0.15

% 0.44’den daha fazla ise

0

OBD-10

Profil Demirden Yaya Korkuluğu İmalatı Yapılması ve Yerine Konulması

% 1.47’den daha az ise

0

% 1.47 - %1.99 arasında ise

0.69

% 1.99’den daha fazla ise

0

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= FP + KNP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 64. Şube Müdürlüğü Kazım Karabekir Mah. D400 Karayolu Üzeri Merkez/OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 64. Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner155

banner215